รับพนักงานนวดไทย  มีความยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงาน

มนุษยสัมพันธ์ดี